Group E - Renault Clio SW or similar (EWMV)

Price table: 
SeasonsPrice/Day
1 to 1 days2 to 2 days3 to 6 days7 to 10 daysOver 11 days
Christmas Season* 49.82€* 24.91€* 16.60€* 14.23€* 12.81€
High Season* 85.00€* 65.38€* 56.67€* 48.57€* 82.86€
Low Season* 45.00€* 34.62€* 30.00€* 25.71€* 24.49€
Mid Season* 121.87€* 60.93€* 40.62€* 34.82€* 31.34€
Off Season* 81.25€* 62.50€* 54.17€* 46.43€* 44.22€
Peak Season* 145.00€* 111.54€* 96.67€* 82.86€* 82.86€
* Prices from