Group E - Renault Clio SW or similar (EWMV)

Price table: 
SeasonsPrice/Day
1 to 2 days3 to 6 days7 to 20 days21 to 39 daysOver 40 days
Christmas Season* 80.63€* 53.75€* 46.07€* 43.77€* 41.58€
Easter* 63.00€* 42.00€* 36.00€* 34.20€* 32.49€
High Season* 81.90€* 54.60€* 46.80€* 44.46€* 42.24€
June* 63.00€* 42.00€* 36.00€* 34.20€* 32.49€
Low Season* 34.38€* 22.92€* 19.64€* 18.71€* 17.82€
Low Season 2* 36.30€* 24.20€* 20.74€* 19.71€* 18.72€
Mid Season* 56.70€* 37.80€* 32.40€* 30.78€* 29.24€
Off Season* 81.25€* 62.50€* 54.17€* 46.43€* 44.22€
Peak Season* 114.75€* 76.50€* 65.57€* 62.29€* 59.18€
* Prices from